Splošne pogoje si lahko ogledate in natisnete na povezavi:

Seznam predpisov

Državni predpisi s področja energetike:

 • Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7. 3. 2014.
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/2004 (ReNep)
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, Uradni list RS, št. 59/2010
 • Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin, Uradni list RS, št. 111/2007126/2008
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 62/200388/2003
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 89/2010
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/2007
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/2007
 • Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Uradni list RS, št. 27/2007
 • Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, Uradni list RS, št. 123/2003
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 8/2009
 • Pravila za delovanje trga z električno energijo, Uradni list RS, št. 30/2001118/2003
 • Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov, Uradni list RS, št. 83/2002
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, Uradni list RS, št. 47/200538/2007.
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014

Povezava na ostale predpise:

Predpisi EU s področja energetike:

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?