Vsak obračun pomeni zaključek nekega obračunskega obdobja in začetek novega. Postavka »otvoritveni saldo obračunskega obdobja« predstavlja: znesek, ki ni bil poravnan v prejšnjem obračunskem obdobju ali pa znesek v dobro iz preteklega obračunskega obdobja. V primeru, da je bil ta znesek poravnan v novem obračunskem obdobju, je le to upoštevano v vsoti prejetih plačil.

Na vrh