Pogosta vprašanja in odgovori

Navedena merilna naprava ima tri oznake. Višjo tarifo (VT), nižjo tarifo (MT) in seštevek teh dveh tarif (ET). Kadar nam posredujete stanje števca višje in nižje tarife bodite pozorni, da nam pomotoma ne posredujete stanje ET.
Za popis lahko uporabite navodila:

Navodilo za odbiranje števcev električne energije tipa ME 351 - D1A51
Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

• 0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)

• 1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)

• 2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Navodilo za odbiranje števcev električne energije tipa MT 351 - D1A51

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

• 1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)

• 1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)

• 1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi podatki:

• 0.9.1 - Tekoči čas

• 0.9.2 - Datum

Navodila za odbiranje števcev električne energije tipov:

• ME 371 - D1A54

• MT 371 - D1A54

• ME 372 - D1A54

• MT 372 - D1A54

• ZCF120ACtFs2

• ZMF120ACtFs2

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje tako več ni potrebna stikalna ura, ker je le ta že vgrajena v števcu. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

• 15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)

• 15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)

• 15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

• Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT ali MT.

Drugi podatki:

• 0.9.1 - Tekoči čas

• 0.9.2 - Datum

Vsak obračun pomeni zaključek nekega obračunskega obdobja in začetek novega. Postavka »otvoritveni saldo obračunskega obdobja« predstavlja: znesek, ki ni bil poravnan v prejšnjem obračunskem obdobju ali pa znesek v dobro iz preteklega obračunskega obdobja. V primeru, da je bil ta znesek poravnan v novem obračunskem obdobju, je le to upoštevano v vsoti prejetih plačil.

V Elektru Maribor d.d. pospešeno izvajamo prehod na sistem daljinskega obračuna tudi za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce. Trenutno je v ta sistem vključenih približno 15.000 merilnih mest. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna je ustrezna nameščena merilna naprava ter, da je transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, kateri pripada vaše merilno mesto še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.
Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašajo prednosti tako na strani odjemalca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čimhitrejše uvajanje novih tehnologij.

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo. Prekinitev dobave sporočite na tel.št. za prijavo napak, za Elektro Maribor d.d. je ta številka 080 21 05. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter št.merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo. V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Postopek izrednega pregleda overjenega števca izvaja merilni laboratorij, skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001:2000 in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004. Merilni laboratorij deluje kot kontrolni organ, tipa C. Kontrolo merilnih naprav izvaja po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev. Števec električne energije lahko pristojna območna enota preda v izredni pregled v merilni laboratorij na osnovi pisne zahteve odjemalca. V merilnem laboratoriju nato določijo datum izrednega pregleda merila , ter o tem obvestijo območno enoto. Pri izrednem pregledu števca je odjemalec lahko prisoten – o terminu mora odjemalca obvestiti območna enota. Merilni laboratorij na osnovi pregleda izda poročilo o kontroli, s katerim ugotovi ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če se z poročilom o kontroli odjemalec ne strinja, lahko naslovi pisno vlogo na Urad RS za meroslovje (MIRS),ki ga bo informiral o nadaljnjih postopkih. Pisno vlogo za MIRS mora odjemalec ustrezno kolkovati.
Stroški izrednega pregleda števca se zaračunajo v skladu s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS št.: 126/2007) in sicer: "Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi Sistemski operater distribucijskega omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval." Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku Elektro Maribor d.d. in znašajo trenutno okoli 65€ + DDV. Stroški izredne kontrole točnosti števca, se zaračunajo v skladu z Uredbo o višini stroškov na področju meroslovja (Ur.l. RS št.: 26/2003), ki znašajo 60€ + DDV.

Še preden pričnete z dejavnostjo nas morate o tem obvestiti. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem, v gospodinjstvu pa urediti ločeno merilno mesto za dejavnost. Na podlagi tega vam bomo v podpis posredovali pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.

V Elektro Maribor so pripravili pregled postopka za priključitev in dokumentov, ki jih morate pridobiti ali izpolniti za priključitev novega objekta. Ti postopki in dokumenti so smiselno enaki tudi pri drugih distribucijskih podjetjih in tudi ob spremembi ali rekonstrukciji priključka in/ali merilnega mesta oz. ob spremembi priključne moči.

Brošuro "Priključitev na distribucijsko omrežje" si lahko prenesete.

a. SPREMEMBA LASTNIKA MERILNEGA MESTA (SPREMEMBA IMETNIKA SZP)
Uveljavljanje zahtevka za spremembo lastnika merilnega mesta poteka na naslednji način:
* Lastnik oz. dobavitelj v imenu novega lastnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu, za katerega želi uveljaviti spremembo (številka in naslov MM),
• stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.,
• dokazila o lastništvu MM - če dejansko stanje lastništva ni enako s stanjem v zemljiški knjigi, je potrebno predložiti skenirano overjeno kupoprodajno pogodbo ali skenirano overjeno darilno pogodbo ali drugo overjeno pogodbo, iz katere je razviden prenos lastništva na drugo pravno ali fizično osebo ali pravnomočen sklep o dedovanju. V kolikor odjemalec ne želi predati dokumentov, ki dokazujejo lastništvo, je dolžan referent izvesti uraden zaznamek dokumentov, ki jih je odjemalec, kot dokazilo, priložil na vpogled.
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko in matično številko (EMŠO) za fizične osebe, kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim lastnikom v primeru, da je novi lastnik hkrati tudi plačnik EE - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse podatke s strani odjemalca potrebne za sklenitev pogodbe o dostopu t.j. o lastniku – uporabniku omrežja, plačniku računov za uporabo omrežja, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o dostopu.
*Z dnem predlagane spremembe lastnika se izvede obračun za prejšnjega odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o dostopu za novega odjemalca v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji odjemalec nima obveznosti do DO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani DO nepodpisan predlog pogodbe o dostopu), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika. Rok za vrnitev pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga.
* DO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o dostopu samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o dostopu (s strani novega lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega odjemalca, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* V primeru, da je bil vložniku poslan s strani DO nepodpisan izvod pogodbe o dostopu, DO dobavitelju pošlje obojestransko podpisan izvod, v petih delovnih dneh po evidentiranju.

b. SPREMEMBA PLAČNIKA NA MERILNEM MESTU;
Uveljavljanje zahtevka za spremembo plačnika na merilnem mestu poteka na naslednji način:
* Lastnik in novi plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in novega plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
•stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.,
• s strani lastnika MM in novega plačnika podpisano »Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika« (obrazec je priloga tega navodila),
• kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim plačnikom, v kolikor dobavitelj sklepa pogodbo s plačnikom, oziroma kopijo sklenjene pogodbe z lastnikom, iz katere je razviden nov plačnik - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse nove podatke s strani odjemalca, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o dostopu t.j. o plačniku računov za uporabo omrežja, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o dostopu,
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko in matično številko (EMŠO za fizične osebe).
* Z dnem predlagane spremembe plačnika se izvede obračun za prejšnjega plačnika oz. odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o dostopu, ki vključuje potrebne podatke o novem plačniku v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji plačnik oz. odjemalec nima obveznosti do DO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani DO nepodpisan predlog pogodbe o dostopu), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga.
* DO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o dostopu samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o dostopu (s strani lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega plačnika oz. odjemalca, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* V primeru, da je bil vložniku poslan s strani DO nepodpisan izvod pogodbe o dostopu, DO vložniku pošlje obojestransko podpisan izvod, v petih delovnih dneh po evidentiranju.

c. SPREMEMBA NASLOVA ZA POŠILJANJE POŠTE
Uveljavljanje zahtevka za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu poteka na naslednji način:
* Lastnik in plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• s strani lastnika MM in plačnika podpisano »Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte« (obrazec je priloga tega navodila).
* S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu izdela v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge, ki vsebuje podatke o novem naslovu za dostavo pošte, se dostavi vložniku, ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika merilnega mesta. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga pogodbe, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* DO evidentira spremembo naslova za dostavo pošte in prične z dostavo pošte za predmetno merilno mesto na nov naslov v petih delovnih dneh po prejemu enega izvoda obojestransko podpisane pogodbe o dostopu (s strani lastnika MM in DO).

d. STATUSNE SPREMEMBE (SPREMEMBA DAVČNE REGISTRACIJE, SPREMEMBA NAZIVA IN SEDEŽA PODJETJA, ZAČETEK STEČAJNEGA POSTOPKA, LIKVIDACIJE ALI PRISILNE PORAVNAVE) TER SPREMEMBE NASLOVA PLAČNIKA
Za uveljavitev zahtevka za spremembo mora plačnik oz. dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog DO predložiti:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• datum spremembe ter stanje števca,
• skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno.

e. OSTALA NAROČILA ODJEMALCA (SPREMEMBA MOČI GLAVNE VAROVALKE V OKVIRU SZP, SPREMEMBA MERJENJA – IZ ENOTARIFNEGA NA DVOTARIFNEGA IN OBRATNO), KI JIH LE – TA NAROČA PRI SODU PREKO DOBAVITELJA:
Za naročilo mora lastnik oz. dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog DO predložiti:
• podatke o merilnem mestu na katerega se naročilo nanaša (številka in naslov MM),
• skeniran zahtevek odjemalca, iz katerega je razvidno, kaj le – ta želi.
Vsako spremembo na odjemnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:
- izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
- stanje števca ob primopredaji;
- davčno številko.

Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.
Z novim plačnikom bomo nato sklenili novo pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da lastnik in plačnik nista ista oseba, morata podpisati dokument »Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika«.

Stroške porabe električne energije lahko kontrolirate preko spletne aplikacije E-storitev. Odločili smo se, da svoje storitve še bolj približamo odjemalcem in jim omogočimo, da bodo nekatere stvari lahko uredili kar »od doma«. Naša prva aktivnost je tako spletna aplikacija za gospodinjske odjemalce, ki se nahaja na spletni strani www.energijaplus.si.

Gospodinjskemu odjemalcu spletna aplikacija med drugim omogoča:

 • vpogled v tehnične podatke merilnega mesta (številka merilnega mesta, dostopnost, odbirni okoliš, mesec obračuna, način plačila, tarifna skupina, vrsta priključka, tovarniška številka števca);
 • pregled izstavljenih računov in plačil v tekočem obračunskem obdobju, kjer je poleg salda možen vpogled tudi v arhiv izstavljenih računov in plačil za zadnji dve leti,
 • informativni obračun porabljene električne energije, kjer si odjemalec na podlagi stanja števca sam izračuna znesek informativnega obračuna.

Registracijo lahko opravite preko naše spletne strani. Pri registraciji za uporabo aplikacije se morajo izpolniti vsi zahtevani podatki. Za uporabniško ime si kupec lahko izbere poljubno ime. Po uspešni registraciji boste po elektronski pošti prejeli vaše geslo, ki ga lahko poljubno spremenite. Z izbranim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v sistem.

Za priključitev prireditev, RTV-prenosov in drugih podobnih uporabnikov morajo ti pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Tako soglasje velja za obdobje, ki ga navede vlogi uporabnik, vendar največ za en mesec. DO lahko, na podlagi pisne vloge uporabnika, tako soglasje podaljša največ dvakrat, vsakokrat za 1 mesec. Pisno zahtevo za podaljšanje mora uporabnik predložiti najmanj pet delovnih dni pred iztekom veljavnosti soglasja.

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

 • sprememba priključne moči
 • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev
 • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v teh splošnih pogojih)

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, DO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero DO izda uporabniku novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev. Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače preneha veljati. Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del so objavljene v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj. Na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra vašega distribucijskega podjetja, za Elektro Maribor d.d. je ta številka  080 21 05 in na spletni strani www.elektro-maribor.si. V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora DO o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

Z nami lahko kontaktirate preko naše tel. št. za splošne informacije 080 21 15, kjer bo operater preveril upravičenost vaše pripombe. Zadevo lahko najlažje preverite kar sami in sicer s tem, da stanje števca na računu primerjate s stanjem na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca nižje kot na računu ali bistveno previsoko bomo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si podatke tudi zabeležite ter se prijavite v e-storitve. Porabo električne energije lahko spremljate sami z uporabo brezplačne e-storitve. Na ta način lahko primerjate skladnost obrokov z dejansko porabo. Če sumite, da stikalna ura ali krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to sporočite in bomo morebitno napako odpravili.

Nasvet: V kolikor želite uporabljati manjšo tarifo tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), oziroma želite preiti na dvotarifni način obračuna električne energije, je potrebno na vašem merilnem mestu namestiti sodoben elektronski števec, ki si ga lahko kupite pri specializiranih prodajalcih. Ti števci že vsebujejo notranjo uro. Priporočamo vam, da v navedenem primeru, pokličete na telefonsko številko splošnih informacij 080 21 15, kjer bodo preverili ali je morda že nameščen ustrezen števec. Števec bodo ob vašem naročilu in na vaše stroške namestili delavci merilnega oddelka Elektro Maribor d.d. z vaše območne enote.

Ustrezni tipi števcev so:

 • MT173, Trifazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco
 • ME 371, Enofazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco
 • MT 371, Trifazni elektronski števec, proizvajalca Iskraemeco
 • ZCF120ACtFs2 Enofazni elektronski števec in AD-CP91D140 modul, proizvajalca Landis&Gyr
 • ZMF120ACtFs2Trifazni elektronski števec in AD-FP91D140 modul, proizvajalca Landis&Gyr
 • ZMD120AR Trifazni elektronski števec, proizvajalca Landis&Gyr

Tarifne postavke se delijo na: višje dnevne tarifne postavke v času (VT), manjše dnevne tarifne postavke v času (MT) in enotne tarifne postavke (ET).

VT- višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za kupca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.
 
MT- manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če kupec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
 
ET- enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima kupec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, nas je dolžan o tem obvestiti.

Imetnik soglasja za priključitev in kupec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti DO takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62.člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur.list RS 126/2007).

Prenosni generatorji – agregati, posebej tisti, ki so narejeni za domačo rabo, niso dovolj močni, da bi napajali vse porabnike v vašem domu. Najbolj kritične naprave, kot so hladilniki, hladilne skrinje ali grelniki lahko priključimo direktno na generator. Nikoli pa ne priključujemo generatorjev v električne vtičnice!

Zakonski predpisi in uredbe, ki določajo priključitev agregatov na distribucijsko omrežje, so določeni z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. Uredba določa, da morajo proizvajalci električne energije in lastniki zasilnih agregatov, katerih električna inštalacija je priključena na distribucijsko omrežje, pridobiti soglasje upravljalca distribucijskega omrežja za priključitev na omrežje. Kupci električne energije, ki se napajajo iz distribucijskega omrežja, so dolžni ponovno pridobiti soglasje za priključitev z namestitvijo zasilnih agregatov na obstoječe stično mesto. Soglasje na novo določa predvsem zaščito pred povratnim napajanjem. Zaščito pred povratnim napajanjem mora preveriti osebje distribucijskega podjetja oziroma njihov pooblaščenec, ki tudi odobri priklop agregata.

O napačnem priklopu agregata govorimo kadar je agregat priklopljen istočasno na hišno instalacijo in na distribucijsko omrežje. V tem primeru agregat napaja distribucijsko omrežje in ogroža osebje distribucijskega podjetja, ki skuša popraviti nastalo napako na omrežju. Po ponovnem priklopu izpadlega omrežja obstaja možnost, da zaradi priklopljenega agregata nastanejo prehodni pojavi v distribucijskem omrežju, ki povzročijo delovanje zaščite v transformatorski postaji in s tem ponovni izpad voda. Ključni element za pravilni priklop agregata na omrežje je premostitveno stikalo. To je navadno dvojno tropozicijsko stikalo z vezjem, ki preklaplja med generatorjem in distribucijskim omrežjem. Z omenjenim stikalom je onemogočeno napajanje distribucijskega omrežja ali napajanje hišnih porabnikov z generatorjem in z distribucijskega omrežja istočasno. Med napakami, ki se pojavljajo pri priklopu agregata, je tudi nepravilno izvedena ozemljitev agregata. Neprimerna ozemljitev onemogoča pravilno delovanje zaščite in s tem ogroža tako uporabnike kot tudi sam agregat.

Vaš sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot mi. Na primer nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da sta ostali dve fazi zdravi, vaša pa je v okvari.

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.

To je del skupne cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na uporabo posameznega omrežja in sistemskih storitev.

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22.00 in 06.00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje.

Informacijski pisarni ali dežurni službi v vašem distribucijskem podjetju sporočite svoje ime in naslov. Če imate pri roki račun za plačilo elektrike, poveste številko merilnega mesta. Če je linija zasedena, bodite potrpežljivi, saj verjetno večje število kupcev kliče, da bi prijavili prekinitev napajanja. Vaši klici oziroma klici kupcev so v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije.

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno, ali ni pregorela katera od varovalk ali če glavno stikalo ni izklopljeno. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo. Če ugotovimo, da jo imajo, je problem verjetno v našem domu (glavna varovalka ali modernejšemu števcu prigrajena stikalna naprava, ki jo ponovno lahko vklopimo sami). Če tudi sosedje nimajo elektrike, oziroma sumimo, da je pregorela glavna varovalka, pokličemo dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporočimo izpad napajanja.

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije - odvisno od letnega časa - ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje. Ugasnite vse električne naprave z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu in s tem tudi zmanjšujete težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. Če ne morete vzpostaviti zveze, oziroma je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. Poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja, če imate neodvisni vir napajanja.

Na vrh