Stran 1 Stran 2

 • Podatki o plačniku oz. naslovniku. Kupec se lahko odloči, na kateri naslov želi prejemati račune. Račune lahko prejema tudi druga oseba, kadar sta plačnik (sklenitelj pogodbe) in naslovnik (prejemnik računa) različna.
 • Račun je izstavljen za različne storitve/energente: elektrika, plin, toplota, peleti, prodaja trgovskega blaga. V primeru pogodbenega računa za več merilnih mest (za vsako posamezno storitev), so pod posamezno storitev sešteti vsi zneski iz specifikacij (npr. za elektriko je lahko en račun za 5 merilnih mest). Na računu v postavki elektrika bo sešteto/odšteto 5 zneskov iz posameznih specifikacij. Sešteti zneski so neto zneski. Račun vsebuje prikaz: znesek skupaj brez DDV, znesek DDV in znesek računa z DDV.
 • Znesek računa oziroma znesek za plačilo. Je znesek, ki ste ga dolžni poravnati. Znesek, ki je prepisan na UPN je enak znesku za plačilo le v primeru, ko imate poravnane vse prejšnje obveznosti. V primeru, da imate neporavnane obveznosti, se znesek na UPN obrazcu poveča za že zapadle neporavnane zneske. V primeru, ko je na računu naveden znesek, UPN pa je prečrtan, pomeni, da imate preplačilo iz rednega/izrednega obračuna. Analitični prikaz za posamezna merilna mest oziroma druge energente je razviden na specifikacijah. Storno računa je izpisan kot pozitivni znesek. Pri storno računu je UPN prečrtan.
 • UPN obrazec

  UPN – račun: obrazec se izpolni v primeru izstavitve računa. Znesek bo enak z računom v primeru, ko imate poravnane vse zapadle obveznosti. V nasprotnem primeru se znesek na UPN poveča za pretekle zapadle neporavnane obveznosti.

  UPN – račun: obrazec se ne izpolni, ko ste prijavljeni na direktno bremenitev (po starem trajnik). Prejmete prečrtan UPN z napisom, poravnano z direktno bremenitvijo.

  UPN – račun: obrazec se ne izpolni v primeru, da imate doborimetje iz naslova rednega letnega obračuna, oziroma obračuna po naročilu (izredni račun).

  UPN – storno: se ne izpolni, saj s storno dokumentom razveljavimo/storniramo napačno izstavljen dokument.
 • Številka računa/storno računa je pomemben podatek v primeru reklamacije računa. Pri reklamacijah se vedno sklicujte na navedeno številko.

  Račun predstavlja vedno znesek, ki ste ga dolžni plačati.

  Storno računa se izstavi v primeru, ko so nastali popravki zaradi napak pri izstavitvi računa (napačna dnevna poraba (PDP), napačne cene, ipd). Storno računa vedno vsebuje številko dokumenta, ki je storniran.
 • Referenca računa je podatek, na osnovi katerega se zapirajo računi in je pomembno, da je pravilna, saj avtomatsko zapira terjatve. Napačna referenca zahteva ročno knjiženje in zamik zapiranja računa, kar lahko povzroči postopek izterjave.
 • Rok plačila na računu je datum, do katerega je potrebno znesek računa poravnati.
 • Kontaktni podatki, v kolikor potrebujete pomoč pri razlagi računa.

 • Podatki o merilnem mestu: naziv, naslov in številka merilnega mesta.
 • Obdobje obračuna ali mesec obračuna, ime paketa in številka pogodbe.
 • Obračun na osnovi predvidene porabe pomeni, da kupec prejme 12 približno enakih akontaciji. Zneski so odvisni od števila dni v mesecu.
 • Obračun električne energije. Metodologija za izračun vrednosti električne energije: Cena električne energije (odvisna od izbranega paketa) pomnožena s količino. Količina se izračuna tako, da se pomnožijo dnevi v mesecu z povprečno dnevno rabo (PDP).
 • Postavke, ki jih je obračunal sistemski operater in so dodane na račun zato, da kupec dobi en račun za energijo in omrežnino. Za pravilnost teh postavk je odgovoren sistemski operater. Omrežnina je zakonsko določena in je pri vseh dobaviteljih enaka.
 • Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so enaki za vse odjemalce električne energije v Sloveniji.

  -cena za prispevek OVE + SPTE - določa ga Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih (kW).
  - cena za prispevek za energetsko učinkovitost - določa ga Vlada RS inje namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Od 01.01.2015 dalje je za obračunavanje tega prispevka pristojen sistemski operater.
  - cena za prispevek URE - določa ga Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Do 31.12.2014 Je bil za obračunavanje tega prispevka pristojen dobavitelj.
  - cena za trošarino, se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Za obračun trošarine za električno energijo veljata dve stopnji (poslovna in neposlovna raba – stopnji sta trenutno izenačeni). Pravila določanja rab so definirana v Zakonu o trošarinah.
 • Grafični prikaz obračuna dobavljenega energenta.
 • Tehnični podatki o merilnem mestu:, podatek o mesecu odčitavanja je mesec, v katerem sistemski operater naredi odčitek vašega merilnega mesta . V primeru neakontacijskega načina obračuna (ko se kupec zaveže, da bo mesečno sam oddajal stanje števca preko portala, ker merilne naprave še ne omogočajo daljinskega mesečnega odčitavanja) se ne upošteva javljen odčitek, temveč odčitek, ki ga je naredil sistemski operater. Sistemski operater, ki je pristojen za merilne podatke.
 • Skupaj obračunano brez DDV je prikazan znesek akontacije/pavšala za določeno obdobje Znesek je neto znesek brez DDV.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?