Stran 1 Stran 2
Stran 3

 • Podatki o plačniku oz. naslovniku. Kupec se lahko odloči, na kateri naslov želi prejemati račune. Račune lahko prejema tudi druga oseba, kadar sta plačnik (sklenitelj pogodbe) in naslovnik (prejemnik računa) različna.
 • Račun je izstavljen za različne storitve/energente: elektrika, plin, toplota, peleti, prodaja trgovskega blaga. V primeru pogodbenega računa za več merilnih mest (za vsako posamezno storitev), so pod posamezno storitev sešteti vsi zneski iz specifikacij (npr. za elektriko je lahko en račun za 5 merilnih mest). Na računu v postavki elektrika bo sešteto/odšteto 5 zneskov iz posameznih specifikacij. Sešteti zneski so neto zneski. Račun vsebuje prikaz: znesek skupaj brez DDV, znesek DDV in znesek računa z DDV.
 • Znesek računa oziroma znesek za plačilo. Je znesek, ki ste ga dolžni poravnati. Znesek, ki je prepisan na UPN je enak znesku za plačilo le v primeru, ko imate poravnane vse prejšnje obveznosti. V primeru, da imate neporavnane obveznosti, se znesek na UPN obrazcu poveča za že zapadle neporavnane zneske. Znesek dobropisa je izpisan kot pozitivni znesek, saj že beseda dobropis pomeni, da gre za dobroimetje. Dobropis se nanaša na celotni račun in ne na posamezni energent, saj lahko na enem računu zaračunamo več storitev (elektrika, plin, toplota, posebne storitve). Analitični prikaz posameznega merilnega mesta oziroma drugih energentov je razviden na specifikacijah. V primeru dobropisa celotnega računa in poravnanih vseh zapadlih obveznosti bo UPN prečrtan. V kolikor pa vaši dolgovi niso poravnani, se vam bo na UPN kljub dobropisu izpisal znesek, ki se nanaša na prejšnje izstavljene račune, ki jih še niste poravnali. Storno računa je izpisan kot pozitivni znesek. V tem primeru je UPN prečrtan.
 • UPN obrazec

  UPN – račun: obrazec se izpolni v primeru izstavitve računa. Znesek bo enak z računom v primeru, ko imate poravnane vse zapadle obveznosti. V nasprotnem primeru se znesek na UPN poveča za pretekle zapadle neporavnane obveznosti.

  UPN – račun: obrazec se ne izpolni, ko ste prijavljeni na direktno bremenitev (po starem trajnik). Prejmete prečrtan UPN z napisom, poravnano z direktno bremenitvijo.

  UPN – dobropis: se ne izpolni, kadar so poravnane zapadle obveznosti. V primeru neporavnanih zapadlih obveznosti bo na UPN znesek vaših starih zapadlih obveznosti.

  UPN – storno: se ne izpolni, saj s storno dokumentom razveljavimo/storniramo napačno izstavljen dokument.
 • Številka računa/ številka dobropisa/številka storno računa, je pomemben podatek v primeru reklamacije računa. Pri reklamacijah se vedno sklicujte na navedeno številko.

  Račun predstavlja vedno znesek, ki ste ga dolžni plačati.

  Dobropis se izstavi v primeru, kadar je vsota akontacij (mesečna ocenjena vrednost) skozi leto višja od dejanske porabe. Tudi v primeru delnih popravkov na računih ali v primeru popravka posameznega merilnega mesta za pogodbene račune (en pogodbeni račun za več MM) se izstavi dobropis.

  Storno računa se izstavi v primeru, ko so nastali popravki zaradi napak pri izstavitvi računa (napačna stanja, napačne cene, ipd). Storno računa vedno vsebuje številko dokumenta, ki je storniran.
 • Referenca računa je podatek, na osnovi katerega se zapirajo računi in je pomembno, da je pravilna, saj avtomatsko zapira terjatve. Napačna referenca zahteva ročno knjiženje in zamik zapiranja računa, kar lahko povzroči postopek izterjave.
 • Rok plačila na računu je datum, do katerega je potrebno znesek računa poravnati.
 • Kontaktni podatki, v kolikor potrebujete pomoč pri razlagi računa.

 • Podatki o merilnem mestu: naziv, naslov in številka merilnega mesta.
 • Obdobje obračuna ali mesec obračuna, ime paketa in številka pogodbe.
 • Pri podatkih o porabi bodite pozorni na Izvor odbirka, ti so lahko v sistem vneseni kot:

  - odčitek sistemskega operaterja;
  - ocena (sistemski operater ni uspel pridobiti dejanskega stanja). V izogib previsokim ali prenizkim akontacijam svetujemo, da sami javite dejanski odbirek.
  - oddan odčitek preko portala.

  Izjemoma so lahko v primeru popravka, prikazani pripisi/odpisi količin (podatke nam posreduje sistemski operater).
 • Obračun električne energije. Cena električne energije (odvisna od izbranega paketa) pomnožena s porabljeno količino energenta (kWh).
 • Postavke, ki jih je obračunal sistemski operater in so dodane na račun zato, da kupec prejme en račun za energijo in omrežnino. Za pravilnost teh postavk je odgovoren sistemski operater. Omrežnina je zakonsko določena in je pri vseh dobaviteljih enaka.
 • Zakonsko določene dajatve in prispevki, ki so enaki za vse odjemalce električne energije v Sloveniji.

  -cena za prispevek OVE + SPTE - določa ga Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih (kW).
  - cena za prispevek za energetsko učinkovitost - določa ga Vlada RS inje namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Od 01.01.2015 dalje je za obračunavanje tega prispevka pristojen sistemski operater.
  - cena za prispevek URE - določa ga Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Do 31.12.2014 Je bil za obračunavanje tega prispevka pristojen dobavitelj.
  - cena za trošarino, se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Za obračun trošarine za električno energijo veljata dve stopnji (poslovna in neposlovna raba – stopnji sta trenutno izenačeni). Pravila določanja rab so definirana v Zakonu o trošarinah.
 • Tehnični podatki o merilnem mestu:, podatek o mesecu odčitavanja je mesec, v katerem sistemski operater naredi odčitek vašega merilnega mesta . V primeru neakontacijskega načina obračuna (ko se kupec zaveže, da bo mesečno sam oddajal stanje števca preko portala, ker merilne naprave še ne omogočajo daljinskega mesečnega odčitavanja) se ne upošteva javljen odčitek, temveč odčitek, ki ga je naredil sistemski operater. Sistemski operater, ki je pristojen za merilne podatke.
 • Informacija o porabi in gibanje porabe

  PDP – vaša povprečna dneva poraba prikazana v kilovatnih urah (kWh). Osnova je enotno merjenje (ET) ali seštevek dvotarifnega merjenja (VT, MT). PDP predhodno obdobje je podatek o vaši povprečni dnevni porabi v preteklem obdobju. Povprečna sprememba PDP je izražena v % in pomeni, spremembo PDP na osnovi dejanskega obračuna, v primerjavi z v tem obdobju določenimi akontacijami. PDP referenčnega odjemalca v Republiki Sloveniji (RS) je primerjalni podatek in predstavlja povprečno dnevno porabo povprečnega slovenskega odjemalca.
 • Skupaj obračunano brez DDV predstavlja znesek, obračuna v primeru, da ne bi prejemali mesečnih računov za akontacije/pavšal (upoštevati je potrebno neto zneske - znesek brez DDV).

 • Izstavljene akontacije za obdobje. Račun bomo dopolnjevali tako, da bodo v tej rubriki prikazane tudi številke računov za izstavljene akontacije. Sedaj je prikazano obdobje, za katerega je bila akontacija izstavljena. Zneski so prikazani v minus, ker akontacije odštevamo od dejanskega obračuna.
 • Skupaj že zaračunano brez DDV. Seštete so vse akontacije. Ta znesek je vedno negativen in se vedno odšteva od dejanskega obračuna.
 • Razlika dejanske porabe in akontacij brez DDV. Dejanski obračun je vedno pozitiven znesek, izstavljene akontacije so vedno negativen znesek.
  Pozitivna razlika: vaše akontacije niso ustrezale vaši dejanski porabi in so bile nastavljene prenizko. Zato vaš obračun izkazuje znesek, ki ga morate doplačati (bodite pozorni, znesek je brez DDV). DDV je dodan na računu.
  Negativna razlika: vaše akontacije niso ustrezale vaši dejanski porabi in so bile nastavljene previsoko. Zato vaš obračun izkazuje znesek preplačila (bodite pozorni, znesek je brez DDV). DDV je dodan na računu.
  Koriščenje preplačila: Preplačila se koristijo tako, da vam za znesek preplačila zmanjšamo položnice na naslednjih obrokih, lahko pa nam posredujete vlogo za vračilo denarja na vaš TRR, ki jo najdete na http://www.energijaplus.si/images/Dom_obrazci/vloga_za_vracilo_preplacila.pdf

  Pomembno obvestilo: koriščenje izračunanega preplačila je možno le v primeru, če so bile vaše obveznosti iz izstavljenih akontacij pravočasno poravnane. V kolikor vaša prometna kartica izkazuje dolg, se bo vaše preplačilo koristilo za pokrivanje zapadlih obveznosti.
 • Grafični prikaz obračuna dobavljenega energenta.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?