Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije (Uradni list RS 22/16) prikazujemo strukturo dobavljene električne energije Energija plus d.o.o. končnim odjemalcem, izpuste CO2 in nastale radioaktivne odpadke v letu 2019. Preračun smo naredili na osnovi Preostale sestave proizvodnih virov za leto 2019, kar je Agencija za energijo RS objavila, dne 3. 6. 2020, na njihovi spletni strani (http://www.agen-rs.si/). 
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Viri informacij o vplivih na okolje
http://www.envir.eimv.si
http://www.elektro-maribor.si
http://www.energijaplus.si
http://www.agen-rs.si

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije).
 
V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.