Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije (Uradni list RS 22/16) Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2021

Fosilna goriva 67,71%
premog in lignit 46,27%
zemeljski plin 19,11%
naftni derivati 0,73%
nedoločljivo  1,60% 
Jedrsko gorivo 12,47%
Obnovljivi viri 19,82%
vodna energija 10,23%
veter 0,36%
sončna energija 2,43%
biomasa 1,98%
nedoločljivo 4,82%
SKUPAJ 100,00%
 
Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki v letu 2021
 
Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,791
Radioaktivni odpadki (um/kWh) 373,76
 
 
 
 

Viri informacij o vplivih na okolje
http://www.envir.eimv.si
http://www.elektro-maribor.si
http://www.energijaplus.si
http://www.agen-rs.si

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije).
 
V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.

 

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?