Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije (Uradni list RS 22/16) Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2020

Fosilna goriva 55,14%
premog in lignit 37,83%
zemeljski plin 15,51%
naftni derivati 0,46%
nedoločljivo  1,34% 
Jedrsko gorivo 35,28%
Obnovljivi viri 9,58%
vodna energija 0,94%
veter 1,33%
sončna energija 1,05%
biomasa 1,95%
geotermalna energija 0,00%
nedoločljivo 4,31%
SKUPAJ 100,00%
 
Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki v letu 2020
 
Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,576
Radioaktivni odpadki (um/kWh) 1058,53
 
 

Viri informacij o vplivih na okolje
http://www.envir.eimv.si
http://www.elektro-maribor.si
http://www.energijaplus.si
http://www.agen-rs.si

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije).
 
V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.