V skladu z novo metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov veljajo z oktobrom 2018 pri vseh operaterjih distribucijskih sistemov zemeljskega plina v Sloveniji enotni termini sporočanja odčitkov plinskih števcev.

Za odjemalce, ki mesečno sporočate števčna stanja zemeljskega plina, se bo za določanje mesečne porabe upošteval odčitek, ki ga boste dobavitelju ali operaterju distribucijskega sistema sporočili zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu.

V kolikor bo števčno stanje pridobljeno zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. V kolikor pa boste odčitek oddali prej kot zadnji delovni dan, bo vaša mesečna obračunana količina sestavljena iz dejansko porabljenih količin do dne odčitka in ocene porabe od dneva odčitka do zadnjega dne obračunskega meseca, ki jo pripravi pristojni operater. Uskladitev skupne količine zemeljskega plina s števčnim stanjem se bo izvedla ob naslednjem sporočenem odčitku števčnega stanja.Več informacij o novi metodologiji lahko poiščete na spletni strani http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema.

Na vrh