Navajamo vzorčni primer prenove kotlovnice  v Ulici bratov Greifov v Mariboru, ki je bila zgrajena leta 1974 in ogreva 580 stanovanjskih enot, skupne ogrevane stanovanjske površine 26.510 m2. Prvotno gorivo mazut in kotle ter gorilnike so ob koncu osemdesetih let zamenjali tako, da so lahko prešli na ekstra lahko kurilno olje. V okviru konkurenčnega dialoga, ki so ga vodili s predstavniškim odborom etažnih lastnikov, je projekt dobil končno obliko tako v tehničnem kot finančnem smislu. Zaradi celovitosti ponujene rešitve in pristopa k sanaciji stanja, primernega načina financiranja in zagotavljanja kvalitetnih storitev pri oskrbi s toplotno energijo v prihodnjih desetih letih je projekt Energije plus premagal druge konkurenčne projekte.

Projekt prenove kotlovnice, ki ga je ponudila Energija plus d.o.o., je bil sestavljen iz dveh delov:

Prenova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja

Prenova pomeni investicijo v kotlovnico in prenovo toplotnih podpostaj za posamezna odjemna mesta. Energija plus d.o.o. se je kot nosilka projekta zavezala:

 • prenoviti kotlovnico z vgradnjo dveh kotlov in zalogovnikom tople vode, vključno z vso potrebno avtomatiko in gradnjo plinskega priključka. Izbrani energent je zemeljski plin, saj je mestno plinovodno omrežje v neposredni bližini kotlovnice,
 • prenoviti vse toplotne podpostaje z vgradnjo toplotnih izmenjevalcev, ureditvijo centralne regulacije po posameznih toplotnih vejah, vgradnjo sistema hidravličnega uravnoteženja toplovodnih instalacij in ureditvijo samostojnega uravnavanja tlaka,
 • vgraditi eno postajo za kogeneracijo (SPTE) moči 50 kW elektrike in 81 kW toplote,
 • obnoviti sistem centralnega ogrevanja sanitarne tople vode po posameznih podpostajah z zamenjavo obstoječih hranilnikov tople vode in vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje vode v poletnem času ter hranilniki toplote,
 • prenoviti toplotne podpostaje z vgradnjo toplotnih izmenjevalcev, ureditvijo centralne regulacije po posameznih toplotnih vejah, vgradnjo sistema hidravličnega uravnoteženja toplovodnih instalacij in ureditvijo samostojnega uravnavanja tlaka po posameznih podpostajah za potrebe sekundarnega toplovodnega omrežja,
 • zamenjati obstoječe hranilnike tople vode za sanitarno toplo vodo in
 • regulirati sistem tako, da ne bo povzročal nepotrebnih izgub.

Upravljanje kotlovnice

V pogodbenem obdobju Energija plus zagotavlja naslednje:

 • vzdrževanje celotnega sistema toplovoda, vključno s popravili na centralnem delu toplovoda od kurilnice do toplotnih podpostaj,
 • preučitev in predlog predlog sanacije,
 • prevzem sistema obračuna stroškov ogrevanja prostorov in stroškov ogrevanja sanitarne tople vode, pri čemer se sistem delitve med porabnike ne spremeni (do doseženega dogovora o pravičnejši delitvi stroškov, vključitve novih uporabnikov oz. do eventualne spremembe zakonodaje na tem področju),
 • konkurenčno ceno za uporabnike, tudi v primerjavi z drugimi načini ogrevanja. 

Ekonomski vidik sanacije

Za investicijo »Prenova kotlovnice na Pobrežju, Ul. bratov Greifov 1« je bil izdelan DIIP in Investicijski program. Investicija, ki je bila izvedena v samo 3 mesecih, se je financirala iz lastnih sredstev in iz predvidene subvencije za prihranke na področju obnovljivih virov.

Poleg ekonomskih učinkov, ki bodo neposredno merljivi, prinaša investicija tudi druge koristi, kot so:

 • vpliv na varstvo okolja (zmanjšanje emisij CO2, prihranki energije, preprečeni stroški onesnaževanja v obstoječem stanju ali v izvedbo z drugimi, okolju manj prijaznimi energenti),
 • dodana vrednost kogeneracije,
 • večja vrednost nepremičnine,
 • večja prijaznost objekta do uporabnikov oz. lastnikov,
 • večja ozaveščenost prebivalcev o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in vzgojni vidik, povezan s temi ukrepi,
 • izboljšanje energetske bilance lokalnega okolja, regije in države,
 • izboljšani finančni kazalci investitorja,
 • večja varnost in zanesljivost dobave toplotne energije.

Uporabniki kotlovnice (etažni lastniki) so na ta način dobili sodobno kotlovnico in predvsem nižjo ceno na enoto proizvedene toplotne energije. Fiksni stroški upravljanja kotlovnice, skupaj s stroški financiranja projekta, so ostali približno enaki tistim pred investicijo. Variabilen strošek ogrevanja (energija) pa se je zmanjšal za dobrih 30 %, kar je bil temeljni cilj uporabnikov.

Prenova kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja je uspešen pilotski projekt, s katerim v celoti uresničujemo zastavljene cilje, ki si jih je postavila in sprejela Slovenja na osnovi Direktive 2006/32/ES in Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016. Zaradi vgradnje energetsko učinkovitejših naprav je na letnem nivoju poraba energije zmanjšana za več kot 1.500 MWh. Za okolje, kjer je locirana kotlovnica Pobrežje pa je pomembno tudi zmanjšanje izpustov CO2 in zmanjšanje izpustov prašnih delcev PM10 in PM2,5. Vse to smo dosegli tudi zato, ker smo kot energent uporabili zemeljski plin, ki je okolju bistveno prijaznejše gorivo kot kurilno olje. 

S tem projektom smo v aprilu 2014, kot energijsko najbolj učinkovit projekt v Sloveniji, zmagali na natečaju časnika Finance.

Na vrh