Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

  • sprememba priključne moči
  • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev
  • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v teh splošnih pogojih)

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, ODS s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero ODS izda uporabniku novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev. Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače preneha veljati. Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

Na vrh