a. SPREMEMBA LASTNIKA MERILNEGA MESTA (SPREMEMBA IMETNIKA SZP)
Uveljavljanje zahtevka za spremembo lastnika merilnega mesta poteka na naslednji način:
* Lastnik oz. dobavitelj v imenu novega lastnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu, za katerega želi uveljaviti spremembo (številka in naslov MM),
• stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.,
• dokazila o lastništvu MM - če dejansko stanje lastništva ni enako s stanjem v zemljiški knjigi, je potrebno predložiti skenirano overjeno kupoprodajno pogodbo ali skenirano overjeno darilno pogodbo ali drugo overjeno pogodbo, iz katere je razviden prenos lastništva na drugo pravno ali fizično osebo ali pravnomočen sklep o dedovanju. V kolikor odjemalec ne želi predati dokumentov, ki dokazujejo lastništvo, je dolžan referent izvesti uraden zaznamek dokumentov, ki jih je odjemalec, kot dokazilo, priložil na vpogled.
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko in matično številko (EMŠO) za fizične osebe, kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim lastnikom v primeru, da je novi lastnik hkrati tudi plačnik EE - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse podatke s strani odjemalca potrebne za sklenitev pogodbe o dostopu t.j. o lastniku – uporabniku omrežja, plačniku računov za uporabo omrežja, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o dostopu.
*Z dnem predlagane spremembe lastnika se izvede obračun za prejšnjega odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o dostopu za novega odjemalca v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji odjemalec nima obveznosti do DO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani DO nepodpisan predlog pogodbe o dostopu), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika. Rok za vrnitev pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga.
* DO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o dostopu samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o dostopu (s strani novega lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega odjemalca, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* V primeru, da je bil vložniku poslan s strani DO nepodpisan izvod pogodbe o dostopu, DO dobavitelju pošlje obojestransko podpisan izvod, v petih delovnih dneh po evidentiranju.

b. SPREMEMBA PLAČNIKA NA MERILNEM MESTU;
Uveljavljanje zahtevka za spremembo plačnika na merilnem mestu poteka na naslednji način:
* Lastnik in novi plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in novega plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
•stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.,
• s strani lastnika MM in novega plačnika podpisano »Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika« (obrazec je priloga tega navodila),
• kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim plačnikom, v kolikor dobavitelj sklepa pogodbo s plačnikom, oziroma kopijo sklenjene pogodbe z lastnikom, iz katere je razviden nov plačnik - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse nove podatke s strani odjemalca, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o dostopu t.j. o plačniku računov za uporabo omrežja, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o dostopu,
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko in matično številko (EMŠO za fizične osebe).
* Z dnem predlagane spremembe plačnika se izvede obračun za prejšnjega plačnika oz. odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o dostopu, ki vključuje potrebne podatke o novem plačniku v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji plačnik oz. odjemalec nima obveznosti do DO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani DO nepodpisan predlog pogodbe o dostopu), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga.
* DO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o dostopu samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o dostopu (s strani lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega plačnika oz. odjemalca, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* V primeru, da je bil vložniku poslan s strani DO nepodpisan izvod pogodbe o dostopu, DO vložniku pošlje obojestransko podpisan izvod, v petih delovnih dneh po evidentiranju.

c. SPREMEMBA NASLOVA ZA POŠILJANJE POŠTE
Uveljavljanje zahtevka za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu poteka na naslednji način:
* Lastnik in plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog DO (v nadaljevanju DO) predloži:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• s strani lastnika MM in plačnika podpisano »Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte« (obrazec je priloga tega navodila).
* S strani DO podpisan predlog pogodbe o dostopu izdela v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge, ki vsebuje podatke o novem naslovu za dostavo pošte, se dostavi vložniku, ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika merilnega mesta. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga pogodbe, ki jo DO evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
* DO evidentira spremembo naslova za dostavo pošte in prične z dostavo pošte za predmetno merilno mesto na nov naslov v petih delovnih dneh po prejemu enega izvoda obojestransko podpisane pogodbe o dostopu (s strani lastnika MM in DO).

d. STATUSNE SPREMEMBE (SPREMEMBA DAVČNE REGISTRACIJE, SPREMEMBA NAZIVA IN SEDEŽA PODJETJA, ZAČETEK STEČAJNEGA POSTOPKA, LIKVIDACIJE ALI PRISILNE PORAVNAVE) TER SPREMEMBE NASLOVA PLAČNIKA
Za uveljavitev zahtevka za spremembo mora plačnik oz. dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog DO predložiti:
• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• datum spremembe ter stanje števca,
• skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno.

e. OSTALA NAROČILA ODJEMALCA (SPREMEMBA MOČI GLAVNE VAROVALKE V OKVIRU SZP, SPREMEMBA MERJENJA – IZ ENOTARIFNEGA NA DVOTARIFNEGA IN OBRATNO), KI JIH LE – TA NAROČA PRI SODU PREKO DOBAVITELJA:
Za naročilo mora lastnik oz. dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog DO predložiti:
• podatke o merilnem mestu na katerega se naročilo nanaša (številka in naslov MM),
• skeniran zahtevek odjemalca, iz katerega je razvidno, kaj le – ta želi.
Vsako spremembo na odjemnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:
- izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
- stanje števca ob primopredaji;
- davčno številko.

Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.
Z novim plačnikom bomo nato sklenili novo pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da lastnik in plačnik nista ista oseba, morata podpisati dokument »Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika«.

Na vrh