Za priključitev prireditev, RTV-prenosov in drugih podobnih uporabnikov morajo ti pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Tako soglasje velja za obdobje, ki ga navede vlogi uporabnik, vendar največ za en mesec. ODS lahko, na podlagi pisne vloge uporabnika, tako soglasje podaljša največ dvakrat, vsakokrat za 1 mesec. Pisno zahtevo za podaljšanje mora uporabnik predložiti najmanj pet delovnih dni pred iztekom veljavnosti soglasja.

Na vrh