Zakonski predpisi in uredbe, ki določajo priključitev agregatov na distribucijsko omrežje, so določeni z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. Uredba določa, da morajo proizvajalci električne energije in lastniki zasilnih agregatov, katerih električna inštalacija je priključena na distribucijsko omrežje, pridobiti soglasje upravljalca distribucijskega omrežja za priključitev na omrežje. Kupci električne energije, ki se napajajo iz distribucijskega omrežja, so dolžni ponovno pridobiti soglasje za priključitev z namestitvijo zasilnih agregatov na obstoječe stično mesto. Soglasje na novo določa predvsem zaščito pred povratnim napajanjem. Zaščito pred povratnim napajanjem mora preveriti osebje distribucijskega podjetja oziroma njihov pooblaščenec, ki tudi odobri priklop agregata.

Na vrh